Akito AKAGI
Urushi [Japan-lacquer] Artist "Akito AKAGI" Website.

http://www.nurimono.net